การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์แบบใหม่จากเถ้าแกลบเพื่อใช้ในการกำจัดก๊าซพิษไนโตรเจนออกไซด์

Publish Year International Journal 4
2015 exPornpan Namkhang , inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Copper-based Nanostructured Catalysts on SiO2-Al2O3, SiO2-TiO2, and SiO2-ZrO2 Supports for NO Reduction", J. of Nanoscience and Nanotechnology , ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2015, หน้า 5410-5417
2013 exNapapan Jaroonvechatam, exPakkarada Sansuksom, exPatcharin Worathanakul, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "SUZ-4 Zeolite Synthesis Derived from Rice Husk Ash", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 109-116
2012 exS. Turapan, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exP. Worathanakul, "Synthesis and Characterization of Fe/SUZ-4 Zeolite", Procedia Engineering, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 191-197
2011 exPatcharin Worathanakul, exDusadee Trisuwana, exAmarin Phatrukb, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Effect of sol–gel synthesis parameters and Cu loading on the physicochemical properties of a new SUZ-4 zeolite", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects , ปีที่ 377, ฉบับที่ 1-3, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2011, หน้า 187-194
Publish Year National Journal 1
2010 exนส.ภัครดา แสนสุขสม, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์เมมเบรนซีโอไลต์ SUZ-4 จากเถ้าแกลบ: การศึกษาสมบัติทางกายภาพ", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 349-357
Publish Year National Conference 1
2011 exสุทธิพงษ์ เลิศอุไรวงศ์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต ? SUZ-4 จากเถ้าแกลบเพื่อใช้ในการกำจัดก๊าซพิษไนโตรเจนออกไซด์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย