การประยุกต์และลักษณะของยางนาโนคอมโพสิตกับคาร์บอนนาโนไฟเบอร์

Publish Year National Conference 1
2015 exเกรียงไกร วัชโรสินธุ์, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์และลักษณะคอมโพสิตจากยางธรรมชาติและคาร์บอนนาโนไฟเบอร์", การประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง "บทบาทของการวิจัยในกระแสโลกาภิวัฒน์กับการพัฒนาประเทศ" จัดโดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 24 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย