ระบบสรุปใจความสำคัญสำหรับเอกสารภาษาไทย

Publish Year International Conference 2
2010 exกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Issue Classification using Ontology for Webboard Comment Summarization", The 7th International Conference on Computer Science and Software Engineering, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Webboard Comment Classification and Summarization using Ontology", International Conputer Science and Engineering Conference, 17 - 19 พฤศจิกายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 exกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Thai Webboard Summarization Algorithm using Lexical Chain", The 6th National Conference on Computing and Information Technology and The 10 th International Conference on Innovative Internet Community Systems , 3 - 5 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกประเด็นโดยใช้ออนโทโลยีเพื่อสรุปข้อคิดเห็นจากเว็บบอร์ด", International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย