การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาซีเรียจากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนเพื่อใช้ในปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มมิงของมีเทนสำหรับผลิตแก๊สไฮโดรเจน

Publish Year International Journal 3
2012 exดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Gadolinia Doped Ceria via Metal Complex Decomposition Method: Its Application as Catalyst for The Steam Reforming of Ethane", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 898-903
2012 inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exฉัตรชัย วีรนิติสกุล, exนวดล เหล่าศิริพจน์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Perparation of gadolinia doped ceria via metal complex decomposition method: Its application as catalyst for the steam reforming of ethane", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 898-903
2011 exนายวรวัชร วัฒนะฐานะ, exนางสาวอรุณี หลักคำ, exนายอรรถพล แก้ววิลัย, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, "Preliminary Study of Pd/CeO2 Derived from Cerium Complexes as Solid Support Catalysts for HydrogenationReaction in a Micro-reactor", Energy Procedia, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2011, หน้า 568-574
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์, "การเตรียมซีเรียเจือแกโดลิเนียจากวิธีการสลายตัวของสารประกอบโลหะเชิงซ้อนเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการรีฟอร์มมิงมีเทนด้วยน้ำ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 76, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 68-83
Publish Year International Conference 1
2012 exณัฐชยา ทองเก๋ง, exดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Study on CeO2 and Nb/CeO2 Catalyst Prepared by One Pot Process and Impregnation Technique", 1st Asean Plus Three: Graduate Research Congress GRC2012, 1 - 2 มีนาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย