การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมความเข้มแข็งของการเกษตรแบบพอเพียง เน้นพื้นที่ดินเค็ม (กรณีศึกษาเพื่อโครงการลูกพระดาบสเกษตร จ.สมุทรปราการ)