การศึกษาและพัฒนาวิธีวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยด้วยวิธีสเปกโทรโฟโมเมทรีแบบกราดพร้อมสัมพันธ์ และวิธีอนุพันธ์