แผนวิจัยการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการพื้นที่อ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง

Sub Project

Publish Year International Conference 2
2010 exปราวีณา เชาว์โน, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mud Crab Fisheries in Kapor Bay, Ranong Province", The World Small-Scale Fisheries Conference, 18 - 22 ตุลาคม 2010
2009 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Meksumpun, C., S. Meksumpun and S. Ajjimangkul. 2009. Benthic Biodiversity and Ecosystem Analysis for Development of Effective Strategy on Clam Resource Remediation: A Case Study in Thai Coastal Waters Impacted by Large-scale Clam Dredging Fishery. In Proceedings of the International Conference on World Biodiversity Congress, on 10-14 March 2009, Chiang Mai., Thailand", International Conference on World Biodiversity Congress, 10 - 14 มีนาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 exดร.ชาคริต เรืองสอน, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณภาพดินตะกอนเพื่อความสำเร็จในการย้ายปลูกหญ้าทะเลชนิด Enhalus acoroides", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553, 28 - 30 มิถุนายน 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
2006 exชาคริต เรืองสอน, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัททิรา เรืองสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการแพร่กระจายและมวลชีวภาพของหญ้าทะเลบริเวณเกาะลันตา จังหวัดกระบี่", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย