การพัฒนาอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิคสตริปเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของซีราลีโนนอย่างรวดเร็ว