การถ่ายทอดการพัฒนาการใช้ชีวมวลจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชและในรูปปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี