การศึกษาการลดอิทธิพลของเปลือกต่อการวัดคุณภาพภายในของมะม่วงและส้มด้วยเทคนิค เปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด