โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตต้นกล้าพืชผักเศรษฐกิจ

Publish Year National Conference 1
2011 inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, "ผลของ Soil mate ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารของมะเขือเทศ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 8 - 9 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย