โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตต้นกล้าพืชผักเศรษฐกิจ

Publish Year National Conference 2
2011 inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, "ผลของ Soil Mate ต่อการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5, 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, "การเปรียบเทียบสายพันธุ์ลูกผสมถั่วฝักยาวไร้ค้าง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 8 - 9 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย