โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตส่วนขยายพันธุ์พืชเพื่อรองรับการผลิตมาตรฐานสากล