การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวที่ปลูกในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม