(ไม่จัดสรร) การศึกษาติดตามพัฒนาการของเรือนพุ่มและผลผลิตของไม้ผล