การศึกษาสรีรวิทยาการสร้างชีวมวลและผลผลิตของไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Sub Project

Publish Year National Journal 2
2015 inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inนางสาวดอกแก้ว จุระ, inนางสาวอรอุมา ด้วงงาม, "การตอบสนองต่อแสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงของใบทุเรียนพันธุ์หมอนทอง", เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ พิเศษ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 274-280
2015 inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, inนางสาวอรอุมา ด้วงงาม, inนางสาวดอกแก้ว จุระ, "อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงในรอบวันของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง.", เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ พิเศษ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 265-273