การสร้างต้นแบบแบบรวดเร็วด้วยกระบวนการผลิตแบบเติมเป็นชั้น ๆ โดยใช้หยดน้ำ

Publish Year National Conference 3
2011 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exนาย นพพร บึกแว่น, exนาย กิตตินาถ วรรณิสสร, "การขึ้นรูปต้นแบบรวดเร็วโดยใช้น้ำเป็นวัตถุดิบ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กระบี่ ประเทศไทย
2011 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exนาย นพพร บึกแว่น, exนาย กิตตินาถ วรรณิสสร, "การศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการขึ้นรูปต้นแบบรวดเร็วด้วยน้ำ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กระบี่ ประเทศไทย
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, "Rapid Prototyping by Using Water Droplet Machine", ME-NETT#23 National Mechanical Engineering Network Conference, 4 - 7 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย