การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2011 inนางสาววลีรัตน์ สุพรรณชาติ, รองศาสตราจารย์, "งานวิจัยและผลิตภาพการผลิตในภาคการเกษตรของไทย", Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 35-52