การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว บนพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year National Journal 6
2018 inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของเรือนพื้นถิ่น: กรณีศึกษา เรือนไทเขินเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา", วารสารหน้าจั่ว: ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, ปีที่ 33, ฉบับที่ 33, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า C-21 -C-38
2015 inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "เรือนพักอาศัยในกลุ่มชาติพันธุ์ผสมผสาน: โซ่งและพวนที่บ้านวังรอ ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์", วารสารหน้าจั่ว: สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, ปีที่ 29, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 191-204
2015 exปัทม์ วงค์ประดิษฐ์, exดร.เกรียงไกร เกิดศิริ, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "บริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อการก่อตัวและการพัฒนาของตึกแถวในภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์ทับเที่ยง จังหวัดตรัง", วารสารหน้าจั่ว: ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบ และสภาพแวดล้อม, ปีที่ 29, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 205-222
2015 exผศ.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ศาสนสถานประจำอโรคยาศาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 46-69
2015 exอ.บุญชัย ขจายเกียรติกำจร, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "เหตุผลของฝาตาก", หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 140-157
2012 inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "เครือญาติเรือนพื้นถิ่นคนสยามในตุมปัต กลันตัน มาเลเซีย", หน้าจั่ว, ปีที่ 28, ฉบับที่ -, กันยายน 2012 - กันยายน 2013, หน้า 23-44