การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว บนพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year National Journal 4
2017 inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "สิ่งแฝงเร้นภายใต้รูปทรงเรือนไทยของเรือนพื้นถิ่นไทย-มอญ และไทย-ลาว ในพื้นที่ลุ่มนํ้าภาคกลางของประเทศไทย", วารสารหน้าจั่ว: สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, ปีที่ 32, ฉบับที่ 32, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า ฺB-03-B-22
2011 inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "บ้านและเรือนพื้นถิ่นไทพวนบางปลาม้า สุพรรณบุรี: ความแปรเปลี่ยนและการปรับตัว", วารสารหน้าจั่ว: วาด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ -, ฉบับที่ 8, กันยายน 2011 - สิงหาคม 2012, หน้า 201-216
2011 inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง", หน้าจั่ว, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, กันยายน 2011 - สิงหาคม 2012, หน้า 201-224
2010 inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนพดล จันทวีระ, "บ้านและเรือนพวนเชียงขวาง: การย้อนกลับมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในพื้นที่เดิม", หน้าจั่ว: ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, กันยายน 2010 - สิงหาคม 2011, หน้า 45-73
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exสมคิด จิระทัศนกุล, exพินัย สิริเกียรติกุล, exดวงเงิน ซื่อภักดี, "ความเหมือนและความแตกต่างของเรือนพื้นถิ่นไทเขิน: เชียงใหม่ เชียงตุง", 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THAI STUDIES GLOBALIZED THAILAND? CONNECTIVITY, CONFLICT AND CONUNDRUMS OF THAI STUDIES, 16 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย