การหาความหลากหลายเครื่องหมายพันธุกรรมของยีนเอมเอกซ์จีทีพีเอสที่สัมพันธ์กับไวรัส หวัดนก