หมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Bart Lambregts, "Measuring Readiness for Sustainable Transformation: An Application of Integral Theory in the Suburbs ofBangkok", Spaces and Flows: An International Conference on Urban and ExtraUrban Studies, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กันยายน 2012
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Measuring Readiness for Sustainable Transformation: an Application of Integral Theory in the Suburbs of Bangkok", the Spaces and Flows: An International Conference on Urban and ExtraUrban Studies 2011, 17 - 18 พฤศจิกายน 2011, Prato สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพร้อมอย่างบูรณาการของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในการมีส่วนร่วมบำบัดน้ำเสียแบบชีววิถี", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, 2 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 CTC 2011 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, 19 สิงหาคม 2011, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย