การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค Cryptosporidiosis และ Giardiasis จากอุจจาระโคนมในเขตภาคเหนื่อของประเทศไทย

Publish Year International Journal 5
2014 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exJiyipong, T, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exXuan, XN , exIgarashi, I , exXiao, LH, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Cryptosporidium spp. infections in water buffaloes from northeast Thailand", TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 487-490
2011 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exChanya Kengradomkij, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exTanit Anakewith, "Prevalence of Gastro-Intestinal Parasites of Dairy Cows in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 40-45
2010 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exJiyipong, T, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, exChimnoi, W, exThompson, RCA, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "PREVALENCE AND GENOTYPING OF CRYPTOSPORIDIUM SPP FROM DAIRY COW FECAL SAMPLES IN WESTERN THAILAND", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2010, หน้า 770-775
2009 exChainirun Sunanta, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exChanya Kengradomkij, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Comparison of Diagnostic Technique for Detection of Toxoplasma gondii Infection in Dairy Cows in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 48-52
2009 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence, Risk Factors and Genotyping of Cryptosporidium spp. from Feces of Dairy Cows in Saraburi, Kanchanaburi and Nakhon Pathom Provinces", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 58-62
Publish Year International Conference 3
2009 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exชัยนิรันดร์ สุนันต๊ะ, exGuohong Zhang, exYoshifumi Nishikawa, exIkuo Igarashi, exXuenan Xuan, "Serodiagnosis of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in Thailand.", 10th Biennial Conference of the Society for Tropical Veterinary Medicine , 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2009, Lubeck สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2009 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exRebecca Traub, exนฤมล ถัดทะพงษ์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of Giardia infection in dairy cows in northern part of Thailand. ", Asian Meeting of Animal Medical Specialties , 11 - 13 ธันวาคม 2009, Taipei ไต้หวัน
2009 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, "Seroprevalence of Cryptosporidium parvum infection of dairy cows in three northern provinces of Thailand determined by enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant antigen CpP23. ", International Joint Forum on Infectious Diseases , 16 - 17 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2010 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exอาคม สังข์วรานนท์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exธนิตย์ อเนกวิทย์, "ความชุกของการติดพยาธิในทางเดินอาหารของโคนมในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exChainirun Sunanta, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Toxoplama gondii ในโคนมในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exชัยนิรันดร์ สุนันต๊ะ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "สถานการณ์ปัจจุบันของโรคแท้งติดต่อที่พบในโคนมในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย