การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารอินทรีย์น้ำร่วมกับการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง