การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งที่มาและวิธีการเลี้ยงเซลต้นกำเนิดของสุนัขเพื่อการผลิตเซลกระดูกอ่อนในการรักษาโรคข้อเสื่อม

Publish Year International Journal 1
2013 exนฎา ธนะมัย, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cloning Efficiency of Canine Mesenchymal Stem cells Isolated from Bone Marrow of Femoral Head andSubcutaneous Adipose Tissue", Thai Journal Of Veterinary Medicine, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 125-130
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เซลต้นกำเนิดในทางสัตวแพทย์", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 107-111
Publish Year National Conference 3
2011 exมณฑนิตย์ ศิลปวิทย์, exนิธิดา บุญยวิทยา, exอัญชุลี ดุลชาติ, exนภาภรณ์ นำสุวรรณกิจกุล, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูข้อต่อด้วยอัลตร้าซาวนด์และเลเซอร์ภายหลังการทำศัลยกรรมเพื่อรักษาโรค Scapulohumeral Osteochondrosis: รายงานสัตว์ป่วย", The 2011 Joint Congress of the VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC 2011) and the Asian Meeting of Animal Medicine Specialties (AMAMS 2011), 8 - 11 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, "Transplantation of Canine Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells: from bench to bedside", the 36th Conference on Veterinary Sciences, 4 - 5 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exโชติมา เทิดวิกรานต์, exดวงพร ปัญญางาม, exรตยา วชิโรดม, exนิพนธ์ วงศ์ประเสรฺิฐ, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพทางรังสีที่มีประสืทธิภาพในการวัด tibial plateau angle ของสุนัข", VPAT Regional Veterinary Congress 2010, 25 - 28 เมษายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย