การพัฒนาระบบประมวลผลการสอบและแบบสำรวจอัตโนมัติ

Publish Year International Journal 1
2011 exSthitpattanapongsa, P., inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An equivalent 3D Otsu's thresholding method", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 7087 LNCS, ฉบับที่ PART1, พฤศจิกายน 2011, หน้า 358-369
Publish Year International Conference 3
2012 exพุฒิพงศ์ สถิตย์พัฒนพงศา, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multilevel Otsu's thresholding method with an equivalent 3D Otsu's method", 21st International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 11 - 15 พฤศจิกายน 2012, Tsukuba ญี่ปุ่น
2011 exSthitpattanapongsa, P., inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A two-stage Otsu's thresholding based method on a 2D histogram", Proceedings - 2011 IEEE 7th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing, ICCP 2011, 25 สิงหาคม 2011
2011 exSthitpattanapongsa, P., inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An equivalent 3D Otsu's thresholding method", 5th Pacific-Rim Symposium on Video and Image Technology, PSIVT 2011, 20 พฤศจิกายน 2011, Gwangju สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 2
2011 exนางสาวญาณภัทธ เรืองนวกิจ, exนายบุณยไชย จันทร์เทียน, exนางสาวดวงรัตน์ ศิลานุภาพ, exนายพุฒิพงศ์ สถิตย์พัฒนพงศา, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบประมวลผลและจัดการข้อสอบปรนัยราคาประหยัด", The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD), 5 - 6 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายศรัญญู หล้ามุงคุณ, exนายพุฒิพงศ์ สถิตย์พัฒนพงศา, exนายณัฐนันท์ จันสุริยวงศ์, exนายณัฐกิตติ์ พูพัฒน์ศิริกร, exนายวิทยา จิรัฐิติเจริญ, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีตรวจคำตอบแบบปรนัย สำหรับระบบตรวจข้อสอบต้นทุนต่ำ", The 2nd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD), 10 - 12 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2011 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพุฒิพงศ์ สถิตย์พัฒนพงศา, exบุณยไชย จันทร์เทียน , exญาณภัทธ เรืองนวกิจ , exดวงรัตน์ ศิลานุภาพ, "ระบบประมวลผลและจัดการข้อสอบปรนัยราคาประหยัด", Kasetsart University, 2011