การลดขนาดของแบบจำลองและการสั่นแบบไม่เชิงเส้นของ Atomic Force Microscope โดยอาศัยหลักการ Nonlinear Normal Modes