การพัฒนาใช้สีย้อมดีเอ็นเอร่วมกับปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสในการตรวจสอบ Salmonella Enteritidis ที่มีชีวิตในเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "AN OPTIMIZED EMA-RAPD-PCR FOR A RELIABLE DETECTION OF VIABLE SALMONELLA SPP. IN CHICKEN PRODUCTS", JOURNAL OF FOOD SAFETY , ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2013, หน้า 247-258
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "DETECTION OF SALMONELLA SPP. FROM CHICKEN PRODUCTS BY EMA-PCR", งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ASEAN FOOD SAFETY FORUM เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ ไบเทค บางนา, 28 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, "Factors affecting PCR-EMA technique for Salmonella Typhimurium detection", 5th Central European Congress on food, 19 - 22 พฤษภาคม 2010, สาธารณรัฐสโลวัก