กลไก และการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อสภาวะทนเค็มของพันธุอ้อย

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, ex ภวินทร์ พานิชพรพันธุ์ , "ผลของความเค็มต่ออ้อยและการแสดงออกของยีน SoNHX1 ที่ตอบสนองต่อสภาวะทนเค็มจากอ้อย", Thailand Researth Symposium 2010 , 27 สิงหาคม - 14 พฤษภาคม 2010, โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย