ศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟางข้าวเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ

Publish Year National Conference 3
2010 inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, "ผลของฟางข้าวต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายและไซยาโนแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของวอเตอร์บลูม", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 16 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, "ผลของสารสกัดฟางข้าว ต่อการงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และการเกิด lipid peroxidation ในต้นกล้าไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, exภวินท์ พานิชพรพันธุ์, exณรงค์ วงศ์กันทรากร, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฟางข้าวเพื่อการควบคุมสาหร่ายในอ่างบัว", IWGS Annual Symposium 2007, 19 - 20 กรกฎาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย