การประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่เจริญครอบครองรากในการควบคุมโรครากเน่าของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์

Publish Year International Conference 1
2012 exJaruwan Buasuwan, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of Bacillus Bioproducts for the Control of Pythium Root Rot on NFT- Hydroponically Grown Lettuce (Butter Head)", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exน.ส.เพ็ญภัค เสาวภาคย์ , exน.ส.จารุวรรณ บัวสุวรรณ, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ Bacillus spp.ในการควบคุมโรครากเน่าผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบ NFT ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย