การกำหนดภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเซลลูโลสจากใบไผ่ตง

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสิริสิน ชุมรุม, รองศาสตราจารย์, "Kinetic Analysis of Alkaline Extraction on Sweet-Bamboo Leaves", Advanced Materials Research, ปีที่ 332-334, ฉบับที่ -, กันยายน 2011, หน้า 467-470
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exChumrum, S., "Kinetic analysis of alkaline extraction on sweet-bamboo leaves", 2011 International Conference on Textile Engineering and Materials, ICTEM 2011, 23 กันยายน 2011
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสิริสิน ชุมรุม, รองศาสตราจารย์, "Analysis of Heterogeneous Alkaline Pulping Conditions of Sweet-Bamboo Leaves", Thailand Textile Symposium 2010, 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย