หุ่นยนต์สองล้ออัจฉริยะ

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Integrating an Input Shaper with a Quantitative-Feedback-Theory-Based Controller to Effectively Reduce Residual Vibration in Slewing of a Two-Staged Pendulum with Uncertain Payload", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 150-166
Publish Year National Journal 1
2010 exนายบัณฑิต อินทรย์มีศักดิ์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบหุ่นยนต์สองล้ออัจฉริยะ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 74, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1-15