การดัดแปรพื้นผิวเส้นไหมด้วยเทคนิคของชั้นอิเล็กโทรไลต์ระดับนาโน

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, exดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Layer-by-layer technique for cationized silk fabric: dyeing properties", The Proceeding of Thailand Textile Symposium 2010, 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย