การระบุเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับกลไกการตอบสนองต่อความเค็มของหม่อน

Publish Year National Conference 2
2010 exเจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง, exบรรณฑวรรณ ม้าเฉี่ยว, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงในหม่อนสายพันธุ์ทนเค็มและไม่ทนเค็มภายใต้ความเครียดจากเกลือ ", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 24 - 26 มีนาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exบรรณฑวรรณ ม้าเฉี่ยว, exเจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกหม่อนทนเค็มในประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย