การเตรียมและสมบัติของแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำได้โดยการย่อยด้วยกรดในเอทานอล