โครงการเดี่ยว

  • 2552

  • inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวนฤมล กลางแก้ว,inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

  • โครงการการศึกษาค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ และการตกค้างของยาแอมมอกซี่ซิลลินในเนื้อเยื่อปลานิล โดยการผสมยาในอาหาร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อศึกษาถึงระดับยาในพลาสม่า การดูดซึม การกระจายตัว การขับถ่าย และการตกค้างของยาแอมม็อกซี่ซิลลินในเนื้อเยื่อปลานิล 2 เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน ในการคำนวณพารามิเตอร์ที่สำคัญทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาแอมม็อกซี่ซิลลิน และสามารถใช้เป็นแนวทางการกำหนดระยะปลอดยาได้ในปลานิล

  • ผลจากการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของการให้ยาแอมมอกซี่ซิลลินในปลานิลโดยการผสมยาในอาหารในขนาด 40 และ 80 มิลลิกรัม/ กิโลกรัมน้ำหนักตัว ระดับความเข้มข้นสูงสุดของยาแอมมอกซี่ซิลลินที่ตรวจพบในพลาสมาภายหลังการกินคือ 0.48 และ 0.57 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรตามลำดับ ที่เวลา 3 ชั่วโมงภายหลังจากกินยาทั้ง 2 กลุ่ม นอกจากนี้ไม่สามารถตรวจพบยาแอมมอกซี่ซิลลินตกค้างในเนื้อเยื่อปลาของปลากลุ่มที่ได้รับยาในขนาด 40 มิลลิกรัม/ กิโลกรัมน้ำหนักตัวตลอดการทดลอง ส่วนการให้ยาแอมมอกซี่ซิลลินกินที่ขนาด 80 มิลลิกรัม/ กิโลกรัมน้ำหนักตัวนั้นสามารถตรวจพบยาแอมมอกซี่ซิลลินในปริมาณ 0.45 ไมโครกรัม/กรัมของเนื้อเยื่อปลาเพียงครั้งเดียวที่เวลา 15 นาที

  • ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์