การศึกษาลักษณะระดับโมเลกุลของยีนที่กำหนดการสร้าง NRAMP1 ของไก่พื้นบ้านของไทย