การศึกษาโครงสร้างของจุดปั่นป่วนในรูปแบบ 3 มิติ โดยการใช้ผลึกเหลว