การคัดเลือกและศึกษาคุณลักษณะเชื้อ Pseudomonas sp. จากธรรมชาติที่มีความสามารถในการย่อยสลายและ/หรือกำจัดสารตกค้างโดยชีววิธี