ผลของปริมาณไขมันและองค์ประกอบของกรดไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโตและการย่อยได้ของปลาโมง

Publish Year National Conference 1
2014 inนายสุทิน สมบูรณ์, inนายวิชิต เสมาชัย, "ผลของปริมาณไขมันและองค์ประกอบของกรดไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาโมง", ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 มีนาคม - 7 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย