การผลิตเปปไทด์ออกฤทธิ์จากโปรตีนพืช

Publish Year International Journal 1
2013 exSornwatana, T., exRoytrakul, S., exWetprasit, N., inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Brucin, an antibacterial peptide derived from fruit protein of fructus bruceae, Brucea javanica (L.) Merr", Letters in Applied Microbiology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2013, หน้า 129-136
Publish Year International Conference 1
2011 exฐากรณ์ สอนวัฒนา , exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "A NOVEL ACE INHIBITORY PEPTIDE FROM PEPSIN HYDROLYSATE OF THE FRUIT PROTEIN OF TERMINALIA CHEBULA RETZ.", The 6th International Symposium of The Protein Society of Thailand, 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย