การศึกษาพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของวัสดุภายใต้สภาวะเพลิงไหม้

Publish Year National Conference 1
2011 exกิตติ ภูษณะเบญญา, inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมการจุดติดไฟแบบ Piloted ของผลิตภัณฑ์จากพลาสติก", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย