การศึกษาพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของวัสดุภายใต้สภาวะเพลิงไหม้

Publish Year National Journal 1
2009 exอรรถพร สกุลสม, inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงทดลอง การเกิดไพโรไลซิสของไม้ ใน Cone Calorimeter", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 65, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 99-108
Publish Year National Conference 1
2010 exศิรเวทย์ จรัสปรีดาลาภ, inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมการจุดติดไฟแบบ Piloted ของผลิตภัณฑ์จากไม้", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย