การควบคุมอิงแบบจำลองชนิดสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องปฏิกรณ์เคมีที่เกิดปรากฏการณ์ Non-Minimum Phase

Publish Year National Conference 3
2009 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Embedded Approximate I/O Linearization controller for Non-minimum Phase Process", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนางสาว โสลดา นาคศิริ, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Nonlinear Controller Design using Input/Output Linearization for Uncertain Processes with Input Constraints ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18 , 20 - 21 ตุลาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exนายภิญโญ ศิริอารยะพันธ์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Model-based Controller Design in FPGA for Applying in Chemical Engineering Process ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย