อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่ออัตราการรอดตายและการตั้งตัวของกล้าไม้ป่าชายหาดในพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่เปิดโล่งบริเวณ สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง