การประเมินผลของการใช้ไถดินดานร่วมกับการให้ปุ๋ยน้ำในร่องปลูกอ้อยของเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่ไถพรวนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายเอนก สุขเจริญ, inนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, "Field Evaluation of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection for Minimum Tillage ofSugarcane Planter (Part 1) -Effects of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection onGermination Test", International Journal of Applied Science and Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 7, สิงหาคม 2012, หน้า 234-242
2012 inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, inนายเอนก สุขเจริญ, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, exศุภนัส, "การประเมินผลของการใช้ไถดินดานร่วมกับการให้ปุ๋ยน้ำในร่องปลูกอ้อยของเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่ไถพรวนในพื้นที่นอกเขตชลประทานนี้", International Journal of Applied Science and Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2012, หน้า 35-41
Publish Year National Conference 2
2012 inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, inนายเอนก สุขเจริญ, exThanankorn JAIPHONG, inนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, exSupanas SABANGBAN, "Field Evaluation of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection for Minimum Tillage of Sugarcane Planter (Part 1)-Effects of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection on Germination Test-Isara", TSAE-2012 Conferrence of Thai Society of Agicultural Engineering International Conference on Agricultural Engineering, 4 - 5 เมษายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, inนายเอนก สุขเจริญ, exThanankorn JAIPHONG, inนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, exSupanas SABANGBAN, "Field Evaluation of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection for Minimum Tillage of Sugarcane Planter (Part 2)-Effects of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection on Crop Growth-Isara", TSAE-2012 Conferrence of Thai Society of Agicultural Engineering International Conference on Agricultural Engineering, 4 - 5 เมษายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย