ฤทธิ์ยับยั้งความสมบูรณ์พันธุ์ของสารสกัดเมล็ดมะระขี้นกต่อเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระและการแสดงออกของโปรตีนในอัณฑะหนูวิสตาร์เพศผู้

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, ศาสตราจารย์, exแก้วมาศ พงษ์อัคคศิรา, "Effect of ethanol extracts of Momordica charantia seeds on testicular antioxidant enzyme activity and protein patterns in male Wistar rats", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 54, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 515-520
2011 inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, ศาสตราจารย์, exKittiya Lerkchundhakriat, "Effect of a Pyrimethamine-Sulfanilamide Combination on Induced Temporal Infertility in Male Wistar Rats", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 59-69
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, ศาสตราจารย์, exแก้วมาศ พงษ์อัคคศิรา, "ฤทธิ์ยับยั้งความสมบูรณ์พันธุ์ของสารสกัดเมล็ดมะระขี้นก-ลดระดับเทสทอสเทอโรน-ไม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระและการแสดงออกของโปรตีนในหนูวิสตาร์แรทเพศผู้", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 18. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 16 - 17 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย