เหตุแห่งหนี้สินและแนวทางแก้ไข : กรณีศึกษาภูมิปัญญาเกษตรกรไทยในภาคกลาง

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.นันทกา แสงจันทร์, exนายกฤษณะ ภานุวาส, "Reasons of Being in Debt and Their solutions : Case study of Thai Farmer Intellectuals in the Central Region", Journal of Developments in Sustainable Agriculture, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 238-244
Publish Year National Conference 2
2013 exนายรัฐพงษ์ จันทคณานุรักษ์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.นันทกา แสงจันทร์, exนายกฤษณะ ภานุวาส, "การเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพของนิสิตบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Patent 2
2010 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.นันทกา แสงจันทร์, exนาย กฤษณะ ภานุวาส, "การพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร", Kasetsart University, 2010
2010 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. นันทกา แสงจันทร์, exนาย กฤษณะ ภานุวาส, "พ่อใหญ่ผอง เกตพิบูลย์กับเกษตรประณีตบนพื้นที่ 1 ไร่", Kasetsart University, 2010