การค้นหาสารออกฤทธิ์ยับยั้ง ไทโรซีนไคเนสโดเมนของ EGFR ด้วยเทคนิคผสมผสานระหว่างการทดลองในคอมพิวเตอร์และการทดลองในห้องปฏิบัติการ

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exอรไท สวัสดิชัยกุล, exณภัทร สองทวี, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Receptor-Based Virtual Screening of EGFR Kinase Inhibitors from the NCI Diversity Database", Molecules, ปีที่ 2010, ฉบับที่ 15, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 4041-4054
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exอดิศักดิ์ องค์สวัสดิ์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Computational Analyses of Human Kinome against EGFR-TKIs using Homology Modelling and Molecular Docking approaches", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2013) หัวข้อ "Global Chemical Sciences for Green Community" , 23 - 25 มกราคม 2013, อ.บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2009 exณภัทร สองทวี, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Computational energy analysis of human EGFR and ErbB2 tyrosine kinases in complex with 4-anilinoquinazoline.", in the 4th Annual Symposium Protein Society of Thailand, Protein Research: from Basic Studies to Applications in Health Sciences, 26 - 28 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exSongtawee, N., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Hydrogen bonding involved in the interaction between epidermal growth factor receptor kinase domain and 4-anilinoquinazoline inhibitor.", The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference for Regional Sustainable Development , 7 - 8 พฤษภาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exSawatdichaikul, O., exSongtawee, N., exPongsanarakul, P. , inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Validation of docking methods to study the interaction of tyrosine kinase of EGFR and its inhibitors", the 4th symposium of the Protein Society of Thailand. , 26 - 28 สิงหาคม 2009, ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exSongtawee N, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Hydrogen bondings involved in the interaction between epidermal growth factor receptor kinase domain and 4-anilinoquinazoline inhibitor", Proceedings for the 2nd Biochemistry and Molecular Biology (BMB) Conference, 7 - 8 พฤษภาคม 2009, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย